Innhold
1
Hvordan bli medlem?

Man kan blir medlem på flere måter:

1. Ved å melde seg direkte inn i klubben ved å sende E-post til dagligleder@sandesk.no med:

Fornavn, etternavn, fødselsdato, Adresse, Postnr, Mobil, E-post og hvilken gruppe du skal være med i.


2. Ved å bli med den gruppen man ønsker å delta i og levere inn et innmeldingsskjema til lagleder.


3. Hvis man allerede er registrert i Min Idrett kan man søke om å bli tatt opp som medlem i SSK der, da søker man opp klubben og melder seg inn i den idretten man øsker å delta i.


4. Hvis du ønsker å melde inn ditt barn i Turngruppa, vennligst velg turn og klikk på "Bli medlem i turngruppa". Du finner den under I FOKUS.

2
Medlemsbetingelser

For å bli tatt opp som medlem i SSK må man følge laget lov §3 som sier:

(1) Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

(2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Idrettslagets avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt.

(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og vedtak.

(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

3
Hva koster det å være medlem?

I SSK betaler man medlemskontingent til hovedlaget, enkeltvis eller familie. Denne må betales for å være medlem, og ved å betale denne er man også forsikret.

I tillegg betaler man treningsavgift til den eller de gruppene man deltar i.​

4
Medlemskontingenter

Medlemskontingent for 2018 er følgende:

Familiekontingent: Kr 500,-
Voksen, 20 år og eldre: Kr 350,-
Ungdom under 20 år: Kr 250,-
Pensjonister: Kr 250,-

5
Treningsavgifter

Denne varierer fra gruppe til gruppe og er fra 300 - 1950,- pr år. Du finner mer informasjon om treningsavgiften til den ekelte gruppe på deres sider.​

 

 

 I fokus