Innhold
1
Hvordan bli medlem?

Man kan blir medlem på flere måter:

1. For å registrere deg eller ditt barn klikker du på denne linken: Bli medlem du kommer da til en nettside hvor du kan legge inn all informasjon om deg eller om barn du melder inn.


2. Hvis du skal melde inn familien så kan gjøre det ved å sende E-post til dagligleder@sandesk.no med:

Fornavn, etternavn, fødselsdato, adresse, postnr, mobil, E-post og hvilken gruppe eller grupper dere skal være med i på alle som skal meldes inn.


3. Hvis man allerede er registrert i Min Idrett kan man søke om å bli tatt opp som medlem i SSK der, da søker man opp klubben og melder seg inn i den idretten man øsker å delta i.

2
Medlemsbetingelser

For å bli tatt opp som medlem i SSK må man følge laget lov §3 som sier:

(1) Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

(2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Idrettslagets avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt.

(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

(4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og vedtak.

(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

3
Hva koster det å være medlem?

I SSK betaler man medlemskontingent til hovedlaget, enkeltvis eller familie. Denne må betales for å være medlem, og ved å betale denne er man også forsikret.

I tillegg betaler man treningsavgift til den eller de gruppene man deltar i.​

4
Medlemskontingenter

Medlemskontingent for 2018 er følgende:

Familiekontingent: Kr 500,-
Voksen, 20 år og eldre: Kr 350,-
Ungdom under 20 år: Kr 250,-
Pensjonister: Kr 250,-

5
Treningsavgifter

Denne varierer fra gruppe til gruppe og er fra 300 - 1950,- pr år. Du finner mer informasjon om treningsavgiften til den ekelte gruppe på deres sider.​

 

 

Konfirmasjonhttps://sandesk.klubb.nif.no/Lists/Aktiviteter/DispForm.aspx?ID=162Konfirmasjon2020-09-12T00:00:00Z2020-09-12T23:59:00ZDyegata 29Karianne Tønder

 I fokus